Propositioner

Propositioner
En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen. Här har vi samlat både antagna förslag och de som riksdagen fortfarande funderar över.
 
1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade Den ursprungliga LSS-propositionen av Bengt Westerberg och Carl Bildt. LSS-Lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 1994. De förarbeten som tydligast visar intentionen med personlig assistans.
 
1994/95:77 Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Assistansberättigade som är egna arbetsgivare inte får anställa assistenter som han/hon lever i hushållsgemenskap med. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 1995.
 
1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Definiering av de grundläggande behoven som berättigar till personlig assistans. Personlig assistans ska inte längre beviljas i skola, barnomsorg eller daglig verksamhet utan särskilda skäl. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 1996.
 
1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans Assistansersättningens timbelopp schabloniseras till ett belopp som fastställs varje år. Möjlighet till utökat schablonbelopp införs. Lagändringen trädde i kraft 1 september 1997.
Stat och kommun får ett gemensamt finasieringsansvar. Kommunen ska ersätta de 20 första assistanstimmarna varje vecka. Lagändringen trädde i kraft 1 november 1997.
 
2000/01:5 personlig assistans till personer över 65 år Assistansberättigade får behålla beviljade assistanstimmar efter 65 års ålder. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2001.
 
2002/03:151 Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade Ett system för utjämning av LSS-kostnader mellan kommunerna införs. För varje kommun ska en standardkostnad per invånare beräknas. Lagändringen trädde i kraft 1 mars 2004.
 
 
2007/08:61 kostnader för personlig assisstans Assistansersättningen får bara användas för köp av personlig assistans eller för att avlöna egna personliga ssistenter. Assistansersättningen blir en inkomst i assistansordnarens näringsverksamhet och ska beskattas. Den assistansberättigade som inte använt all ersättning ska återbetala det som blir över var sjätte månad (avräkningsperioden). Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2008.
 
2009/10:176 personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Godkändes av riksdagen den 27 maj 2010, Lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2011.
 
2012/13:1 Förslag om ökad säkerhet säkerhet om och utbetalning av assistansersättning (Klubbades igenom i sin helhet av riksdagen den 13 december 2012. De lagändringar som berör assistansberättigade och assistansanordnare träder i kraft den 1 juli 2013. Se främst sid 24-37.)